Warning!
Search Name:
Name Edit
Hanesh (हनेश)Please advise us the meaning of this name.
Hari sun, Vishnu
Haridas servant of Krishna
((तपाइको बच्चाको नाम यो नराख्नु होला, यो फंतुस नाम लिएर सबैले खिल्ली उदाउला !!!))
Harigopal Lord Krishna
((यो नाम पनि अलि फंतुस नै भयो))
Hariprasad blessed by Lord Krishna
((यो नाम पनि अलि फंतुस नै भयो))
Harshid (हर्शिद)One who is always happy.
Harshita Please advise us the meaning of this name.
Heera; Hira diamond
(हिरा)
Hem (हेम)Himalayan Snow
Hemraj (हेमराज)Please advise us the meaning of this name!
Himal (हिमाल)Please advise us the meaning of this name!
Hira; Heera diamond
(हिरा)
Hridaya (हृदय)Heart; The centre of the total personality, especially with reference to intuition, feeling, or emotion:
(कृपयायो नामको अर्थ हलिदिनुहोला !)