Warning!
Search Name:
Name Edit
Chakrapani Lord Vishnu
((तपाइको बच्चाको नाम यो नराख्नु होला, यो फंतुस नाम लिएर सबैले खिसी उदाउला !))
Chandr kumar (चन्द्र कुमार)The Virgin Moon
Cheetri Basket full of honesty

Advertisements

Chet (चेत)Please advise us the meaning of this name.
Chetan Life
Chetraj (चेतराज )Please advise us the meaning of the name.
(कृपयायो नामको अर्थ हलिदिनुहोला ! )
Chirayu (चिरायु )Long life.
Chitra (चित्र)A Picture; A Nakshatra
Chittaprasad Happiness
((तपाइको बच्चाको नाम यो नराख्नु होला, यो फंतुस नाम लिएर सबैले खिसी उदाउला !))